top of page
 • Снимка на автораЗОП ПРО

Финални обучения по ЗОП

На 16.06 (присъствено) и на 30.06 (онлайн) се проведоха заключителните обучения по Закона за обществени поръчки по проект „Устойчива промяна в средата на подготовка, провеждане и изпълнение на обществени поръчки“, финансиран от Фондация „Америка за България“. Представихме ви резултатите от проекта, какво постигнахме и какво очакваме.


Може да видите подробна информация и нашите коментари по резултатите тук.


Екипът на ЗОП ПРО благодари на Фондация „Америка за България“ за подкрепата, както и на всички свои последователи и съмишленици.


Ето и накратко резултатите от проекта в числа:

 • Брой разгледани поръчки: 37

 • Обща стойност на разгледаните поръчки: над 7 500 000 лв.

 • Брой искания за промяна и въпроси за разяснения отправени от екипа на ЗОП ПРО по чл. 100 и чл. 33 от ЗОП: над 680

 • Брой предложения за промяна от други лица по разгледаните поръчки: 0

 • Борй искания за разяснения от други лица по разгледаните обществени поръчки: 9

 • Брой променени от възложителите поръчки по предложенията за промяна от екипа на ЗОП ПРО: 10

 • Брой прекратени/обявени отново поръчки: 11

 • Брой проведени обучения: 21

 • Брой подадени и приети сигнали до АДФИ: 29

 • Брой проверени сигнали от АДФИ към 30.06.2022: 1


Най-често отправяните предложения за промяна и искания за разяснения, които отправяхме към възложителите във връзка с чл. 100 и чл. 33 от ЗОП:

 • Методика за оценка с показатели като:

- Оценка на риска;

- План за осигуряване на гаранционна поддръжка и устойчивост на доставеното обзавеждане;

- Програма за изпълнение на дейностите;

- Концепция за изпълнение;

Комуникация с възложителя;

- Ефективност и надежност на комуникацията;

 • Класиране по обща цена, формирана от единични цени

 • чл. 70, ал. 6 от ЗОП: Когато показателят за оценка е свързан със срок, включително за гаранционната поддръжка, възложителят определя минимални и/или максимални граници, като отчита необходимото време за изпълнение на поръчката съобразно нейната сложност и изискванията на приложимите нормативни актове

 • Липса на гаранция за авансово плащане

 • Критерий за подбор минимален специфичен оборот в двукратния размер на прогнозна стойност на поръчката

 • Критерий за подбор – професионален опит на персонала, а не професионален опит на участника

 • Договор под условие – не е осигурено финансиране при събиране на оферти с обява

 • Изискване за предоставяне на снимки и мостри, без посочване за какво ще се използват

Направихме и 5 законодателни предложения:

 • Публичност на всички документи в преписката на обществената поръчка, в това число актове и протоколи, създавани по време на изпълнение на обществената поръчка, и ЕЕДОП

 • Ясна и единна методология, както и задължение за възложителите за изчисление на актуална прогнозна стойност на обществената поръчка и предоставяне на публична информация за този процес

 • Ясни и точни публични мотиви при хипотезата на чл. 112 - отказ за сключване на договор от класирания на първо място участник, както и посочване в закона на конкретни предпоставки при наличието на които възложителят може да сключи договор с класирания на второ място участник

 • Увеличаване сроковете, в които участниците могат да направят предложения за промяна и да отправят искания за разяснения


Подкрепата за ЗОП ПРО е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на ЗОП ПРО и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.68 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички
bottom of page