top of page
  • Снимка на автораЗОП ПРО

Обществени поръчки - от теорията към практиката: чл. 59, ал. 6 от ЗОП

Във връзка с настъпилите редица значителни изменения в ЗОП, екипът на ЗОП ПРО започва нова рубрика, в която поетапно ще ви запознаем с основните от тях, които касаят предимно участниците и потенциалните изпълнители на обществени поръчки.

 

Днес ще ви обърнем внимание на измененията в чл. 59, ал. 6 от ЗОП, а имено на критериите за подбор при участие на обединения.


До промяна в ДВ, бр. 88 от 2023 г., чл. 59, ал. 6 от ЗОП гласеше следното:

„При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.“


В сила от 22.12.2023 г., чл. 59, ал. 6 от ЗОП, придобива следния вид:

„При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор, свързани с професионална компетентност и опит за изпълнение на поръчката, както и тези за регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт, се доказва от съответните членове на обединението съобразно разпределението на участието им в изпълнението на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.“


Измененията и допълненията в разпоредбата на този член от закона, се състоят в това, че критериите за подбор, свързани с професионална компетентност и опит за изпълнение на поръчката, се доказват от съответните членове на обединението съобразно разпределението на участието им в изпълнението на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, а не както до сега - от обединението участник.


Изключение тук правят критериите за икономическо и финансово състояние, които следва да се докажат от обединението участник, а не от всеки един от членовете на обединението.


Предвид цитираните промени, препоръчваме на всички потенциални участници в обществени поръчки, като обединения, да се възползват от правата им по чл. 33 от ЗОП, като за всяка конкретна поръчка, отправят към възложителя искания за разяснения по условията ѝ, и по-конкретно по доказването на критериите за подбор свързани с професионална компетентност и опит за изпълнение на поръчката. 

23 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page