top of page
  • Снимка на автораЗОП ПРО

Обществени поръчки - от теорията към практиката: чл. 72 от ЗОП

Във връзка с настъпилите редица значителни изменения в ЗОП, екипът на ЗОП ПРО започва нова рубрика, в която поетапно ще ви запознаем с основните от тях, които касаят предимно участниците и потенциалните изпълнители на обществени поръчки.

 

Днес ще ви обърнем внимание на измененията в чл. 72, ал 1 от ЗОП, а имено разпоредбите на ЗОП за изискване на обосновка от участниците, при наличието на необичайно благоприятни оферти.

До промяна в ДВ, бр. 88 и бр. 105 от 2023 г., чл. 72, ал. 1 от ЗОП гласеше следното:

„Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.“

В сила от 22.12.2023 г., чл. 72, ал. 1 от ЗОП, придобива следния вид:

Възложителят изисква представяне в 5-дневен срок на обосновка за начина на образуване на предложение в офертата на участник свързано с цена или разходи, когато то е с повече от 20 на сто по-благоприятно от:

1. средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка - при допуснати до оценяване три или повече оферти;

2. обявената прогнозна стойност, а когато това не е приложимо - от друга предварително определена от възложителя подходяща и обективна база за сравнение, посочена в обявените условия на поръчката - при допуснати до оценяване една или две оферти.

 

С измененията и допълненията на този член от закона, законодателят е разширил и конкретизирал неговия обхват. В чл. 72, ал. 1, т. 1 от ЗОП се запазва разпоредбата за изискване на обосновка от участник, който е предложил с повече от 20% по-благоприятно офертно предложение на цена или разход, от средната стойност на останалите участници, като тук разпоредбата на закона изрично посочва, че това условие се отнася при допуснати до оценяване на три или повече оферти.

Новият момент, който е въведен, като т. 2 на чл. 72, ал. 1 от ЗОП, включва изискване на обосновка отново при  20 % по-благоприятно предложение на цена или разход, но при наличие на една или две оферти допуснати до оценяване. В този случай сравнението се прави с обявената прогнозна стойност или друга определена от възложителя подходяща и обективна база за сравнение, посочена в обявените условия на поръчката.

Съгласно влязлата в сила разпоредба, дали една оферта е необичайно благоприятна или не, се определя по една от хипотезите на чл. 72, ал. 1 от ЗОП, в зависимост от броя на допуснатите до оценяване оферти. 

16 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page