top of page
  • Снимка на автораЗОП ПРО

Обществени поръчки - от теорията към практиката: чл. 114 от ЗОП

Актуализирано: 21.03

Във връзка с настъпилите редица значителни изменения в ЗОП, екипът на ЗОП ПРО започва нова рубрика, в която поетапно ще ви запознаем с основните от тях, които касаят предимно участниците и потенциалните изпълнители на обществени поръчки.

 

Днес ще ви обърнем внимание на измененията в чл. 114 от ЗОП (ДВ, бр. 88 от 2023 г.), а имено на така наречения договор под условие или договор с отложено изпълнение.

 

Чл. 114 от ЗОП касае възлагането на обществени поръчки с договор под условие. Уредбата се отнася за случаите при които не е осигурено финансиране, на етап откриване на обществената поръчка. Съгласно чл. 114, ал. 1 от ЗОП, когато при откриване на процедурата не е осигурено финансиране, възложителят посочва това обстоятелство в обявлението или поканата за потвърждаване на интерес, а при процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 8 - 10 и 13 - в решението за откриване и предвижда в проекта на договор клауза за отложено изпълнение.

Измененията и допълненията в разпоредбите на закона, касаещи договорите под условие се състоят в следното:

-       Гаранция за изпълнение не се представя от определения изпълнител преди сключването на договора (каквато е разпоредбата на чл. 112, ал. 1, т. 3 от ЗОП), а след потвърждение от възложителя за осигурено финансиране и в посочения от него срок. При непредставяне на гаранцията за изпълнение в посочения от възложителя срок, без наличието на обективни причини, възложителят прекратява договора (чл. 114, ал. 2 от ЗОП).

-       Остава възможността, когато не е осигурено финансиране в тримесечен срок от сключване на договора, всяка една от страните да поиска прекратяването му, без предизвестие (чл. 114, ал. 3 от ЗОП), но паралелно с това закона въвежда ново императивно прекратяване на договора, когато след изтичане на 10-месечния срок от сключването му, не е осигурено финансиране (чл. 114, ал. 4 от ЗОП).

Разпоредбата на чл. 114 влиза в сила от 23.10.2023 г. и не се прилага за договори, при които възлагането на обществената поръчка е започнало преди тази дата, т.е. решението за откриване на процедурата е преди 23.10.2023 г. (§93 и §105 на Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки).

Основни моменти на които трябва да обърнем внимание:

-       Обстоятелството, че за поръчката не е осигурено финансиране трябва да е посочено в обявлението на поръчката;

-       В проекта на договор трябва да има клаузи за отложено изпълнение;

-       При сключване на договор не представяме гаранция за изпълнението му. Тя се представя на възложителя, едва след получаване на потвърждение от негова страна за осигурено финансиране.

-       Гаранцията за изпълнение трябва да се представи на възложителя в посочения от него срок.  В случай на забава и липса на обективни причини, възложителят ще прекрати договора.

-       Може да прекратите договора едностранно, без предизвестие, при липса на финансиране, след изтичане на 3 месеца от неговото сключване;

-       Ако 10 месеца след сключване на договора, не е осигурено финансиране, същият се счита за прекратен. 

17 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page