top of page
  • Снимка на автораЗОП ПРО

Обучение ЗОП - 30 май 2022

Актуализирано: 2.11.2023 г.


На 30.05.2022 г., проведохме и допълнително за месец май обучение, на което ви запознахме с какво се случва с няколко поръчки, които сме разглеждали на предходни обучения.


На обучението бяха разгледани възможностите на Закона за обществени поръчки (ЗОП) за пряк контрол върху процедурите – чл. 33, чл. 100 и чл. 196-198 от ЗОП. Представени бяха и промените, които ще бъдат предложени за изменение на законодателството в областта на обществените поръчки.


Първата поръчка, която разгледахме, е за доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на нова административна сграда. Редът за възлагане е чрез събиране на оферти с обява, с критерий за възлагане оптимално съотношение качество/цена. Екипът на ЗОП ПРО е предложил промени във връзка с прекомерни и ограничителни условия, като: реализиран оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката с минимален размер - двукратния размер на прогнозната стойност на поръчката и минимум 2 броя доставки; финансирането на поръчката във връзка с чл. 114 от ЗОП; разделяне на поръчката на обособени позиции и други. С исканията за промяна е изпратено и искане за разяснения относно: срокът за изпълнение на доставка и монтаж на обзавеждането; използвани неясни термини; сроковете за взимане на мерки; документи към техническото предложение; указания към техническото и ценово предложение, и други.

Възложителят не е съобразил нито едно от направени предложения за промяна, а с дадените разяснения е потвърдил някои от незаконосъобразните или нецелесъобразни условия в поръчката Цялата информация за поръчката ще намерите в публичната преписка тук. Всички гореописани действия бяха разгледани подробно на обучението, видеото от което може да гледате тук.

В поръчката има 8 участника – всички допуснати до разглеждане на техническо предложение. От тях 5 са отстранени заради пропуски в техническото предложение, именно заради някои неясноти, за които ЗОП ПРО отправи искания за промяна и разяснения към възложителя. Видеото с нашите коментари по развитието на поръчката може да намерите тук.


Втората обществена поръчка разгледана на обучението е за закупуване и доставка на биоразградими чували и кофи за разделно събиране на отпадъци от домакинствата. Редът за възлагане е чрез събиране на оферти с обява, с критерий за възлагане оптимално съотношение качество/цена. Екипът на ЗОП ПРО е предложил промени във връзка с неосигуреното финансиране и реда за възлагане на поръчката, и други. С исканията за промяна е изпратено и искане за разяснения относно: срока на изпълнение на поръчката и срока на договора, методиката за оценка, изисквания като снимки, клаузи от проекта на договора като авансово плащане, гаранция за изпълнение, неустойки, място за съхранение, и други.

Възложителят не е съобразил нито едно от направени предложения за промяна, а с дадените разяснения е потвърдил някои от незаконосъобразните или нецелесъобразни условия в поръчката, с други е променил документацията или не отговарят на чл. 33 от ЗОП. Цялата информация за поръчката ще намерите в публичната преписка тук. Всички гореописани действия бяха разгледани подробно на обучението, видеото от което може да гледате тук.

В поръчката има 4 участника – всички допуснати до разглеждане на техническо предложение. От тях 2 са отстранени заради пропуски в техническото предложение, именно заради някои неясноти, за които ЗОП ПРО отправи искания за промяна и разяснения към възложителя. Видеото с нашите коментари по развитието на поръчката може да намерите тук.


Всички гореописани действия бяха разгледани подробно на обучението, видеото от което може да гледате тук.


Ще се радваме, ако ни дадете обратна връзка тук.


Нашата анкета във връзка с предложенията за промяна на ЗОП, може да намерите тук.


Подкрепата за ЗОП ПРО е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на ЗОП ПРО и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.

24 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Kommentare


bottom of page