top of page
  • Снимка на автораЗОП ПРО

Обучение ЗОП - 27 април 2022

Актуализирано: 2.11.2023 г.


На 27.04.2022 г., проведохме и допълнително за месец април обучение на ЗОП ПРО по проект „Устойчива промяна в средата на подготовка, провеждане и изпълнение на обществени поръчки“, финансиран от Фондация „Америка за България“, на което ви запознахме с какво се случва с няколко поръчки, които сме разглеждали на предходни обучения.


На обучението бяха разгледани възможностите на Закона за обществени поръчки (ЗОП) за пряк контрол върху процедурите – чл. 33, чл. 100 и чл. 196-198 от ЗОП.


Първата поръчка, която разгледахме, е за консервация, реставрация и експониране на недвижима културна ценност, с категория „местно значение“. Видът на процедурата е публично състезание, с критерий за възлагане оптимално съотношение качество/цена.

Поръчката е обявена след прекратяване на идентична поръчка (повече информация може да намерите тук), по която екипът на ЗОП ПРО изпрати искания за промяна и разяснения, и която беше прекратена на 21.03.2022 г. В новообявената обществена поръчка възложителят е съобразил някои от направените предложения за промяна, които екипа на ЗОП ПРО беше предложил относно в срок от получаването на уведомление изпълнителят е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите и информация дали е осигурено финансиране по поръчката във връзка с чл. 114 от ЗОП. По останалите предложения или искания за разяснения, възложителят не е направил промени в ново обявената поръчка. Прогнозната стойност на обществената поръчка е увеличена почти двойно в рамките на няколко седмици от нейното прекратяване до повторното обявяване.

В срока по чл. 180 екипът на ЗОП ПРО изпрати искания за разяснения относно методиката за оценка; гаранцията за изпълнение; гаранционните срокове и други. С дадените разяснения възложителят отново е потвърдил някои от незаконосъобразните или нецелесъобразни условия в поръчката.

Публичната преписка на поръчката може да намерите тук. Подробни коментари по поръчката от екипа на ЗОП ПРО може да намерите в линка от онлайн обучението ни тук.


Втората обществена поръчка разгледана на обучението е за доставка на един брой употребяван автомобил с висока проходимост за нуждите на ОП „ГЗГФ – Костенец“. Видът на процедурата е пряко договаряне, с критерий за възлагане най-ниска цена. Поръчката е обявена след прекратяване на две идентични поръчки (повече информация може да намерите тук), по които екипът на ЗОП ПРО изпрати искания за промяна и разяснения.

Първото прекратяване е на 05.02.2022 г. със следните мотиви: „на основание чл. 22, ал. 1, т. 8 и ал. 5, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки“ с мотиви: „В процеса на провеждане на процедурата се констатира техническа грешка в Техническа спецификация във връзка с характеристиките на автомобила. Нарушението не може да бъде отстранено, без това да промени условията, при които е обявена процедурата, във връзка с което горе цитираната процедура се прекратява на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП.“.След прекратяваното, обществена поръчка е обявена отново, като възложителят е съобразил някои от направените предложения за промяна, които екипа на ЗОП ПРО беше предложил, като: непосочване на конкретна марка, техническо изискване за безопасност, клаузи от проекта на договор. В поръчката обаче остават непроменени технически изискания, които считаме за ограничаващи конкуренцията. Тази поръчка е прекратена поради липса на участници в определения срок за подаване на оферти, но и възложителят не е използвал правото си да удължи срока за получаване на оферти, съгласно чл. 100, ал. 12, т. 1 от ЗОП. Цялата информация за поръчката ще намерите в публичната преписка тук.

След това прекратяване, възложителят позовавайки се начл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗОП, провежда поръчка пряко договаряне, като е поканен един участник, който и класиран с цена равна на прогнозната стойност на поръчката. Цялата информация за поръчката ще намерите в публичната преписка тук.


Всички гореописани действия бяха разгледани подробно на обучението, видеото от което може да гледате тук.


Ще се радваме, ако ни дадете обратна връзка тук.


Нашата анкета във връзка с предложенията за промяна на ЗОП, може да намерите тук.
Подкрепата за ЗОП ПРО е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на ЗОП ПРО и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.

11 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page