top of page
  • Снимка на автораЗОП ПРО

Обучение ЗОП - 26 май 2022

Актуализирано: 2.11.2023 г.

На 26.05.2022 г., се проведе поредното за 2022 г. обучение на ЗОП ПРО по проект „Устойчива промяна в средата на подготовка, провеждане и изпълнение на обществени поръчки“, финансиран от Фондация „Америка за България“.


На обучението бяха разгледани възможностите на Закона за обществени поръчки (ЗОП) за пряк контрол върху процедурите – чл. 33, чл. 100 и чл. 196-198 от ЗОП. Представени бяха и промените, които сме предложили на председателя на Народното събрание и министър председателя на Р България, за изменение на законодателството в областта на обществените поръчки.


Първият пример от практиката, показващ приложението на искане на разяснения и предложение за изменение на условията в процедурата, който ЗОП ПРО представи е обществена поръчка за доставка на приготвена храна за абонатите на „Домашен социален патронаж“. Поръчката е публично състезание, с критерий за възлагане оптимално съотношение качество/цена. В срока по чл. 179 от ЗОП, изпратихме искане за изменение на условията в процедурата относно: изискванията за дните на доставка, еквивалент на изискваните сертификати съгласно разпоредбата на чл. 48, ал. 2 от ЗОП, условия в обявлението, методиката за оценка, образеца на ценово предложение, и други. С исканията за промяна е изпратено и искане за разяснения относно: дните за доставка на храна, дефиниция на термините „подходяща форма и максимална усвояемост“ за видовете хранителни вещества в храната, методиката и показателите за оценка, проекта на договор, и други.

Възложителят е извършил промяна по направените предложение относно дегустатор на харната и е променил някои от термините посочени в искането. Останалите предложения не са приети. Възложителят не е спазил разпоредбата на чл. 180, ал. 2 от ЗОП и не е публикувал разясненията в профила на купувача, а ги е изпратил единствено да нас като изпратили искането за разяснение, чрез електронно съобщение в ЦАИС ЕОП. С дадените разяснения възложителят е направил промени и е потвърдил някои от незаконосъобразните или нецелесъобразни условия в поръчката, а по други искания за разясненията или няма отговор, или не отговарят на чл. 33 от ЗОП.

В поръчката е участвал един участник.

Публичната преписка на поръчката може да намерите тук. Подробни коментари по поръчката от екипа на ЗОП ПРО, както и рзясненията на възлжожителя, може да намерите в линка от онлайн обучението ни тук.


Втората обществена поръчка разгледана на обучението е за доставка на пейки и кошчета за отпадъци за територията на зелената система на Столична община. Открита процедура, с критерий за възлагане най-ниска цена по методика. В срока по чл. 100 от ЗОП, екипът на ЗОП ПРО е предложил промени във връзка с методиката за оценка, образци на документи и изисквания към тях, и други. С исканията за промяна е изпратено и искане за разяснения относно: методиката за оценка, процентът отстъпка, който следва да бъде предложен от участниците, изискване за мостри и снимки, техническа спецификация, прогнозната стойност на поръчката, критерии за подбор, и други. Възложителят не е съобразил нито едно от направени предложения за промяна, а с дадените разяснения е потвърдил някои от незаконосъобразните или нецелесъобразни условия в поръчката, с други е променил документацията или не отговарят на чл. 33 от ЗОП. Цялата информация за поръчката ще намерите в публичната преписка тук.


Всички гореописани действия бяха разгледани подробно на обучението, видеото от което може да гледате тук.


Ще се радваме, ако ни дадете обратна връзка тук.


Нашата анкета във връзка с предложенията за промяна на ЗОП, може да намерите тук.
Подкрепата за ЗОП ПРО е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на ЗОП ПРО и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.

12 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page