top of page
  • Снимка на автораЗОП ПРО

Обучение ЗОП юни 2021

Актуализирано: 2.11.2023 г.

На 29.06.2021 г., се проведе шестото поредното обучение на ЗОП ПРО по проект „Устойчива промяна в средата на подготовка, провеждане и изпълнение на обществени поръчки“, финансиран от Фондация „Америка за България“.


На обучението бяха разгледани възможностите на Закона за обществени поръчки (ЗОП) за пряк контрол върху процедурите – чл. 33, чл. 100 и чл. 196-198 от ЗОП. Представени бяха и промените, които ще бъдат предложени за изменение на законодателството в областта на обществените поръчки.


Като конкретни примери от практиката, показващи приложението на искане на разяснения и предложение за изменение на условията в процедурата, ЗОП ПРО представи обществена поръчка с обект строителство и предмет - избор на изпълнител за укрепване, почистване и освежаване на елементите на фасадата на централна административна сграда. Видът на процедурата е открита процедура, с критерий за възлагане оптимално съотношение качество/цена. В срока по чл. 100, ал. 2 от ЗОП, възложителят е получил искане за изменение на условията в процедурата относно: прогнозната стойност на поръчката и възможност за допълнителни плащания; размерът на непредвидените разходи; изискване за гаранция в максимален размер, включително и върху непредвидените разходи; несъответствие в срока за изпълнение в различните документи; фиксиран срок за изпълнение; изисквания за представяне на документи извън посочените в ЗОП; неясноти в методиката за оценка и ценовото предложение; задължително авансово и междинно плащане; начисляване на неустойка при отказ от авансово и междинно плащане; двусмислени и противоречащи си клаузи в проекта на договор; условия ограничаващи конкуренцията и несъобразени с предмета, стойността, сложността, количеството или обема на обществената поръчка и други. Въпреки, че е в дадени разяснение, възложителят е посочил, че ще извърши промяна, той не е направил такава. Освен, че чрез дадените разяснения по многократно зададени въпроси, възложителят е въвел още по-голяма неяснота по обществената поръчка, то той е и въвел промени в условията на процедурата. Подробна информация за примера може да намерите в линка от обучението.

Цялата информация за поръчката ще намерите в публичната преписка тук.


Втората обществена поръчка разгледана на обучението е с предмет доставка на фабрично нов автомобил и гаранционното му обслужване при условията на финансов лизинг. Поръчката е събиране на оферти с обява, с критерий за възлагане е най-ниска цена. Поръчката е разглеждана на обучението през месец май, когато е прекратена и е отново обявена.

В срока по чл. 189 от ЗОП, възложителят е получил искане за разяснение относно: дефиниция за сходни поръчки; намаления срок за изпълнение; задължителен образец на заявление; минималните изисквания; обхват на сертификат; множество ограничителни и неясни изисквания в техническите параметри на автомобила и други. Възложителят не е предоставил разяснения в законоустановения срок, а едва след подаден писмен сигнал до него чрез ЦАИС ЕОП. В дадените разяснения липсват отговори на повечето от поставените въпроси, като изцяло са пропуснати отговори на въпросите по техническите изисквания за автомобила.

Публичната преписка на поръчката може да намерите тук.


Последващите отговори на възложителя по обществена поръчка за избор на изпълнител за доставка и монтаж на обзавеждане на детска градина, която поръчка представихме на обучението през месец май, ще разгледаме подробно на следващото обучение. Видът на процедурата е публично състезание, с критерий за възлагане оптимално съотношение качество/цена. Чрез дадените последващи разяснения, възложителят или не дава отговори по същество, или променя многократно условия по поръчката, отнасящи се до: обхвата на изискваните сертификати; изискването за оглед; нови документи – проекти и други.

След изтичане на законоустановения срок по чл. 179 от ЗОП, възложителят е издал решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, с което е внесъл съществени изменения в условията на поръчката (методиката за оценка). С решението се правят промени, които налагат промяна в офертите на участниците, но независимо от това, в нарушение на чл. 100, ал. 7 от ЗОП, възложителят не удължава срока за получаване на оферти.

Цялата информация за поръчката ще намерите в публичната преписка тук.


Всички гореописани действия бяха разгледани подробно на обучението, видеото от което може да гледате тук.

Ще се радваме, ако ни дадете обратна връзка тук.

Нашата анкета във връзка с предложенията за промяна на ЗОП, може да намерите тук.


Подкрепата за ЗОП ПРО е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на ЗОП ПРО и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.8 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page