top of page
  • Снимка на автораЗОП ПРО

Обучение ЗОП февруари 2022

Актуализирано: 2.11.2023 г.

На 22.02.2022 г., се проведе второто за 2022 г. обучение на ЗОП ПРО по проект „Устойчива промяна в средата на подготовка, провеждане и изпълнение на обществени поръчки“, финансиран от Фондация „Америка за България“.


На обучението бяха разгледани възможностите на Закона за обществени поръчки (ЗОП) за пряк контрол върху процедурите – чл. 33, чл. 100 и чл. 196-198 от ЗОП. Представени бяха и промените, които ще бъдат предложени за изменение на законодателството в областта на обществените поръчки.


Първият пример от практиката, показващ приложението на искане на разяснения и предложение за изменение на условията в процедурата, който ЗОП ПРО представи е обществена поръчка за поддръжка, ремонт и доставка на резервни части за индустриални метални ролетни врати в завод за МБТ на отпадъци. Видът на процедурата е открита процедура, с критерий за възлагане най-ниска цена по методика за оценка. Поръчката е обявена след прекратяване на идентична поръчка (повече информация може да намерите тук), по която екипът на ЗОП ПРО изпрати искания за промяна и разяснения, и която беше прекратена на 26.03.2021 г., на основание чл. 110, ал. 1, т. 9 от Закона за обществените поръчки с мотиви: „необходими са съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица“.

В новобявената обществена поръчка, възложителят е направил промени съобразени с исканията на ЗОП ПРО по предходната процедура по критериите за подбор, методиката за оценка на офертите и необосновано тежките и незаконосъобразни клаузи от проекта на договор, които водят до начисляване на неустойки за изпълнителя. Съобразени са и неяснотите в предходните документи относно прогнозната стойност на договора; критериите за подбор; клаузи от договора, като начисляване на неустойки, задължение за изпълнителят да притежава складова наличност и други, практически неприложими вменени отговорности на изпълнителя. Включително срокът за изпълнение на настоящата поръчката е намален с 2 години, което осигурява по-голяма конкуренция. Този пример ясно демонстрира възможностите на исканията за промяна и разяснения, и как възползвайки се от правата си дадени по ЗОП, може да направим средата по-прозрачна, законосъобразна и устойчива.

Публичната преписка на поръчката може да намерите тук. Подробни коментари по поръчката от екипа на ЗОП ПРО може да намерите в линка от онлайн обучението ни тук.


Втората обществена поръчка разгледана на обучението е за доставка на един брой употребяван автомобил с висока проходимост за нуждите на ОП „ГЗГФ – Костенец“. Видът на процедурата е публично състезание, с критерий за възлагане най-ниска цена. Поръчката е обявена след прекратяване на идентична поръчка (повече информация може да намерите тук), по която екипът на ЗОП ПРО изпрати искания за промяна и разяснения, и която беше прекратена на 05.02.2022 г. със следните мотиви: „на основание чл. 22, ал. 1, т. 8 и ал. 5, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки“ с мотиви: „В процеса на провеждане на процедурата се констатира техническа грешка в Техническа спецификация във връзка с характеристиките на автомобила. Нарушението не може да бъде отстранено, без това да промени условията, при които е обявена процедурата, във връзка с което горе цитираната процедура се прекратява на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП.“. В новообявената обществена поръчка възложителят е съобразил някои от направените предложения за промяна, които екипа на ЗОП ПРО беше предложил, като: непосочване на конкретна марка, техническо изискване за безопасност, клаузи от проекта на договор. В поръчката обаче остават непроменени технически изискания, които считаме за ограничаващи конкуренцията. Новообявената поръчка е прекратена поради липса на участници в определения срок за подаване на оферти, но и възложителят не е използвал правото си да удължи срока за получаване на оферти, съгласно чл. 100, ал. 12, т. 1 от ЗОП. Цялата информация за поръчката ще намерите в публичната преписка тук.


Всички гореописани действия бяха разгледани подробно на обучението, видеото от което може да гледате тук.


Ще се радваме, ако ни дадете обратна връзка тук.


Нашата анкета във връзка с предложенията за промяна на ЗОП, може да намерите тук.


Подкрепата за ЗОП ПРО е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на ЗОП ПРО и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.

13 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

תגובות


bottom of page