top of page
  • Снимка на автораЗОП ПРО

Обучение ЗОП септември 2021

Актуализирано: 2.11.2023 г.

На 28.09.2021 г., се проведе деветото обучение на ЗОП ПРО по проект „Устойчива промяна в средата на подготовка, провеждане и изпълнение на обществени поръчки“, финансиран от Фондация „Америка за България“.


На обучението бяха разгледани възможностите на Закона за обществени поръчки (ЗОП) за пряк контрол върху процедурите – чл. 33, чл. 100 и чл. 196-198 от ЗОП. Представени бяха и промените, които ще бъдат предложени за изменение на законодателството в областта на обществените поръчки.


Като конкретни примери от практиката, показващи приложението на искане на разяснения и предложение за изменение на условията в процедурата, ЗОП ПРО представи обществена поръчка за рекултивация на депо с прекратена експлоатация. Видът на процедурата е публично състезание, с критерий за възлагане оптимално съотношение качество/цена. В срока по чл. 179 от ЗОП, възложителят е получил искане за изменение на условията в процедурата относно срока за изпълнение на поръчката посочен в обявлението, разделяне на поръчката на обособени позиции, критериите за подбор, методиката за оценка, както и искане за разяснения относно обхвата на изискваните сертификати, участието на подизпълнители и трети лица, неясни и субективни критерии в методиката за оценка. Възложителят не е направил промени по смисъла на чл. 179 от ЗОП, а с дадените разяснения е променил документацията, като на някои от зададените въпроси не е дал отговори или разяснения съгласно изкисванията на ЗОП. Публичната преписка на поръчката може да намерите тук.


Втората обществена поръчка разгледана на обучението е обществена поръчка за обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените републиканска, областна и общинска транспортни схеми. Видът на процедурата е открита, с критерий за възлагане най-ниска цена. В срока по чл. 100 от ЗОП, възложителят е получил искане за изменение на условията в процедурата относно критериите за подбор и ценовото предложение, както и искане за разяснения относно стойността на опциите, техническите спецификации и образеца на техническо предложение, клаузи по изпълнение на проекта на договор, включително сроковете за плащане и неустойки. Възложителят не е направил промени по смисъла на чл. 100 от ЗОП, а с дадените разяснения е променил документацията, като на някои от зададените въпроси не е дал отговори или разяснения съгласно изкисванията на ЗОП. Отново са зададени въпроси във връзка с чл. 33 от ЗОП, но публикуваните разяснения оставят без отговор неяснотите и пропуските в документите. Цялата информация за поръчката ще намерите в публичната преписка тук.


Всички гореописани действия бяха разгледани подробно на обучението, видеото от което може да гледате тук.


Ще се радваме, ако ни дадете обратна връзка тук.

Нашата анкета във връзка с предложенията за промяна на ЗОП, може да намерите тук.


Подкрепата за ЗОП ПРО е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на ЗОП ПРО и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.

11 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page