top of page
  • Снимка на автораЗОП ПРО

Обучение ЗОП ПРО 27.01.2021

На 27.01.2021 г., се проведе първото обучение на ЗОП ПРО по проект „Устойчива промяна в средата на подготовка, провеждане и изпълнение на обществени поръчки“, финансиран от Фондация „Америка за България“.


На обучението бяха коментирани възможностите на Закона за обществени поръчки (ЗОП) за пряк контрол върху процедурите – чл. 33, чл. 100 и чл. 196-197 от ЗОП. Представени бяха и промените, които ще бъдат предложени за изменение на законодателството в областта на обществените поръчки.


Като конкретни примери от практиката, показващи приложението на искане за изменение на условията в процедурата, екипът на ЗОП ПРО представи обществена поръчка за доставка на училищно оборудване и обзавеждане, финансирана с европейски средства. Видът на процедурата е публично състезание с критерий за възлагане оптимално съотношение качество/цена. В срока по чл. 179 от ЗОП (до три дни след публикуване на обявлението за обществена поръчка), възложителят е получил искане за изменение на условията в процедурата. В искането са посочени пропуски и нарушения на ЗОП, като липси на задължителни реквизити в обявлението, неясноти в задължителната за попълване количествено-стойностна сметка и в проекта на договор. Възложителят е получил и искане за разяснение (по чл. 189 от ЗОП), от което е установил, че са необходими още промени в поръчката, освен поисканите такива. В срокът по ЗОП (до 7 дни от публикуването в РОП на обявлението за обществена поръчка), възложителят е направил промени и е удължил срока за получаване на оферти. Тази обществена поръчка е нагледен пример как по инициатива на потенциални участници, възложителят се е възползвал от предложенията и исканията за разяснения и е направил промени, които не само са създали условия за по-голяма конкуренция и равнопоставеност, но и са спестили определени санкции от последващ контрол върху законосъобразността на поръчката от одитните органи. Цялата информация за поръчката ще намерите в публичната преписка тук.


Втората обществена поръчка разгледана на обучението, е с предмет доставка и гаранционно обслужване на челен товарач. Поръчката е събиране на оферти с обява и критерий за възлагане най-ниска цена. При събиране на оферти с обява, ЗОП не предвижда възможност заинтересованите лица да направят предложения за промяна, както и възложителят да извърши такава, но позволява да бъде направено искане за разяснения (чл. 189 от ЗОП). В случая, в законоустановения срок възложителят е получил искане за разяснения и съответно е предоставил такива. Възползвайки се от правото си дадено му от чл. 193 от ЗОП, възложителят е прекратил поръчката дни след дадените от него разяснения, като е посочил като мотив за прекратяване - необходими са съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица.

В този случай, предвид зададените въпроси, възложителят напълно резонно е прекратил поръчката. Очакваме при следващото ѝ обявяване, същият да отстрани несъответствията и ограничителните условия. Публичната преписка на поръчката може да намерите тук.


Зададени въпроси:

Следва ли да бъде даден отговор на запитване, ако не е получено през ЦАИС, а по факс или ел. поща?

Отговор от ЗОП ПРО:

Целта на ЗОП е ефективност при разходване на средствата, а един от основните му принципи е публичност и прозрачност. В тази връзка, няма законова пречка възложителят да отговори в ЦАИС на постъпилите към него запитвания, независимо от начина по който са те са получени. Исканията за промяна и разяснения имат за цел да отстранят проблеми в поръчката още в начален етап, така че да бъде осигурена по-голяма конкуренция, равнопоставеност и прозрачност, следователно възложителят е заинтересован да предприеме необходимите действия за тяхното отстраняване или разясняване.


Видеото от обучението може да гледате тук.

Ще се радваме, ако ни дадете обратна връзка тук.

Нашата анкета във връзка с предложенията за промяна на ЗОП, може да намерите тук.


Подкрепата за ЗОП ПРО е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на ЗОП ПРО и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.39 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page