top of page
  • Снимка на автораЗОП ПРО

Обучение ЗОП ПРО Февруари 2021

Актуализирано: 2.11.2023 г.

На 24.02.2021 г., се проведе второто обучение на ЗОП ПРО по проект „Устойчива промяна в средата на подготовка, провеждане и изпълнение на обществени поръчки“, финансиран от Фондация „Америка за България“.


На обучението бяха разгледани възможностите на Закона за обществени поръчки (ЗОП) за пряк контрол върху процедурите – чл. 33, чл. 100 и чл. 196-197 от ЗОП. Представени бяха и промените, които ще бъдат предложени за изменение на законодателството в областта на обществените поръчки.


Като конкретни примери от практиката, показващи приложението на искане за изменение на условията в процедурата и искане на разяснения, ЗОП ПРО представи обществена поръчка за проектиране на подземна тръбна мрежа с шахти и електропроводи до 35 kV и комуникационни мрежи. Видът на процедурата е публично състезание с критерий за възлагане оптимално съотношение качество/цена. В срока по чл. 179 от ЗОП (до три дни след публикуване на обявлението за обществена поръчка), възложителят е получил искане за изменение на условията в процедурата. В искането са посочени пропуски и нарушения на ЗОП, като разлики в стойността на гаранцията за изпълнение в различни документи по поръчката, неясноти при критериите за подбор, несъобразяване на договора с изискванията за ЗОП при поръчки, които ще се изпълняват на етапи, липса на ключови елементи от ценовото предложение, което в последствие ще доведе до невъзможност за оценка на офертите, методика за оценка в нарушение на чл. 70, ал. 7 от ЗОП и други. В срокът по ЗОП (до 7 дни от публикуването в РОП на обявлението за обществена поръчка), възложителят е направил промени и е удължил срока за получаване на оферти. С тези промени са отстранени някои от проблемите в обявената поръчка, но в частта относно методиката за оценка на офертите, според нашето експертно мнение, не са довели до привеждането ѝ спрямо изискванията на ЗОП. Това се потвърждава и от полученото искане за разяснение след направените промени, отново касаещо как ще бъдат оценявани офертите. Независимо, че не бяха отстранени всички нарушение на ЗОП, тази обществена поръчка е нагледен пример как по инициатива на потенциални участници, възложителят е направил съществени промени, с които е отстранил множество пропуски, несъответствия и нарушения. Цялата информация за поръчката ще намерите в публичната преписка тук


Втората обществена поръчка разгледана на обучението е с предмет доставка и монтаж (пускане в експлоатация) на оборудване, съоръжения, обзавеждане и машини, необходими за инсталация за компостиране. Поръчката е открита процедура с критерий за възлагане оптимално съотношение качество/цена. В законоустановения срок възложителят е получил искане за разяснения относно критериите за подбор и дефиницията за сходна поръчка, гаранционните срокове, проекта на договор, образеца на техническо предложение и техническите спецификации. Възложителят е предоставил разяснения, които не отговарят на посочените в чл. 33, ал. 5 изисквания на, а с други е затвърдил нецелесъобразни изисквания посочени в документите към поръчката. Въпреки това, използваме този пример, за да покажем, че колкото повече потенциални участници се възползват от правото си да искат разяснения, толкова повече възложители ще се стремят да обявяват законосъобразни процедури, тъй като всички въпроси и дадени разяснения по тях са публични, неразделна част от досието на обществената поръчката и съответно подлежат на контрол от проверяващите органи. Публичната преписка на поръчката може да намерите тук.


Видеото от обучението може да гледате тук.

Ще се радваме, ако ни дадете обратна връзка тук.

Нашата анкета във връзка с предложенията за промяна на ЗОП, може да намерите тук.


Подкрепата за ЗОП ПРО е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на ЗОП ПРО и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.


23 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page