top of page
  • Снимка на автораЗОП ПРО

Обучение ЗОП ПРО март 2021

Актуализирано: 2.11.2023 г.

На 31.03.2021 г., се проведе поредното обучение на ЗОП ПРО по проект „Устойчива промяна в средата на подготовка, провеждане и изпълнение на обществени поръчки“, финансиран от Фондация „Америка за България“.


На обучението бяха разгледани възможностите на Закона за обществени поръчки (ЗОП) за пряк контрол върху процедурите – чл. 33, чл. 100 и чл. 196-198 от ЗОП. Представени бяха и промените, които ще бъдат предложени за изменение на законодателството в областта на обществените поръчки.


Като конкретни примери от практиката, показващи приложението на искане на разяснения и искане за изменение на условията в процедурата, ЗОП ПРО представи обществена поръчка за поддръжка, ремонт и доставка на резервни части за индустриални метални ролетни врати. Видът на процедурата е открита процедура, с критерий за възлагане оптимално съотношение качество/цена. В срока по чл. 100, ал. 2 от ЗОП (до десет дни след публикуване на обявлението за обществена поръчка), възложителят е получил искане за изменение на условията в процедурата, относно: критериите за подбор; методиката за оценка на офертите; необосновано тежки и незаконосъобразни клаузи от проекта на договор, които водят до начисляване на неустойки за изпълнителя. В срока по чл. 33 от ЗОП възложителят е получил и искане за разяснения, относно: какво се включва в прогнозната стойност на договора; критериите за подбор; дефиниране на сходни поръчки; сроковете за изпълнение; клаузи от договора, като начисляване на неустойки, задължение за изпълнителят да притежава складова наличност и други, практически неприложими вменени отговорности на изпълнителя. В публикуваните на 16.03.2021 г. разяснения, възложителят посочва, относно част от въпросите и предложенията за промяна, че ще направи решение за промяна. На останалата част от въпросите или не дава отговор, или предоставя разяснения, които не дават яснота за участниците. В срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП (до 14 дни от публикуването в РОП на обявлението за обществена поръчка), възложителят не извършва декларираните от него промени. На 26.03.2021 г. той прекратява процедурата, на основание чл. 110, ал.1, т. 9 от ЗОП „необходими са съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица“, без да посочва фактическите мотиви за това решение.

Цялата информация за поръчката ще намерите в публичната преписка тук.


Втората обществена поръчка разгледана на обучението е с предмет доставка и монтаж на съоръжения за скейтборд на бетонова площадка. Поръчката е публично състезание, с критерий за възлагане оптимално съотношение качество/цена.

В законоустановения срок по чл. 179, ал. 1 от ЗОП, възложителят е получава искане за промяна на критериите за подбор, относно: техническите и професионални възможности; методиката за оценка; образеца на техническо предложение, поради неяснота водеща до невъзможност да се оферира срок за изпълнение и други.

В срока по чл. 180, ал. 1 от ЗОП, възложителят е получава и искания за разяснения, относно: критериите за подбор; клаузите в проекта на договор; образеца на техническо предложение; неясноти и неточности в образеца на ценово предложение и др. Всички искания за разяснения към възложителя са отправени и в срока, в който той е могъл и по собствена инициатива да направи промени в обявлението и/или документацията на обществената поръчка.

Възложителят не се възползва от възможността да извърши законосъобразна промяна, съгласно чл. 179 от ЗОП, а в замяна на това предоставя разяснения, които не отговарят на посочените в чл. 33, ал. 5 изисквания на ЗОП, а имено, че с разясненията не може да се въвеждат промени в условията на процедурата. С дадените разяснения се променят ценовата таблица, критериите за технически и професионални възможности – обхвата на изисканите сертификати, посочен е обем за сходни дейности, различен от обекта на поръчката, променен е дори обекта на обществената поръчка.

След така направените промени, чрез дадените от възложителя разяснения, в потенциални участници възникват допълнителни въпроси, изразени чрез ново искане за разяснения. С отговорите на възложителя по тях, отново не се внася яснота в документацията на обществената поръчка, а точно обратното - въвеждат се изцяло нови понятия и други такива, несъществуващи в закона, които будят недоумение в експертите по ЗОП и объркват още повече потенциалните участници. Като пример посочваме, че в тях възложителят уточнява, че термините доставка и монтаж, и строително-монтажни работи, използвани в документите по поръчката, са еднозначни (разяснение от дата 17.03.2021 г.). Съгласно чл. 3 на ЗОП, обектите на обществените поръчки са: строителство; доставка на стоки, включително монтажа им; предоставянето на услуги. Конкретната обществена поръчка е с предмет доставка и монтаж, обявена с обект доставка, като същото не представлява СМР нито е еднозначно на поръчка с обект строителство, каквото приравнение прави възложителя.

За съжаление, тази обществена поръчка и по-конкретно действията на възложителя, са един от лошите примери от процеса на възлагане на обществени поръчки в Р България. Обръщаме внимание, както на възложителите, така и на потенциалните участниците, че всички гореописани действия, съответно и съставените документи по тях, са публични и са част от досието на обществената поръчка, като същите подлежат както на обжалване от страна на заинтересовани лица, така и на последващ външен контрол от проверяващите органи.

Публичната преписка на поръчката може да намерите тук.


Всички гореописани действия бяха разгледани подробно на обучението, видеото от което може да гледате тук.


Ще се радваме, ако ни дадете обратна връзка тук.


Нашата анкета във връзка с предложенията за промяна на ЗОП, може да намерите тук.

Подкрепата за ЗОП ПРО е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на ЗОП ПРО и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.

197 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page