top of page
  • Снимка на автораЗОП ПРО

Обучение ЗОП октомври 2021

Актуализирано: 2.11.2023 г.

На 28.10.2021 г., се проведе десетото обучение на ЗОП ПРО по проект „Устойчива промяна в средата на подготовка, провеждане и изпълнение на обществени поръчки“, финансиран от Фондация „Америка за България“.


На обучението бяха разгледани възможностите на Закона за обществени поръчки (ЗОП) за пряк контрол върху процедурите – чл. 33, чл. 100 и чл. 196-198 от ЗОП. Представени бяха и промените, които ще бъдат предложени за изменение на законодателството в областта на обществените поръчки.


Като конкретни примери от практиката, показващи приложението на искане на разяснения и предложение за изменение на условията в процедурата, ЗОП ПРО представи обществена поръчка за обновяване за енергийна ефективност на детска градина. Видът на процедурата е публично състезание, с критерий за възлагане най-ниска цена. В срока по чл. 179 от ЗОП, възложителят е получил искане за изменение на условията в процедурата относно: размерът на гаранцията за изпълнение и срокът за нейното освобождаване; срокът за продължителност на поръчката; минимално изискване за опит към персонал на участника като критерий за подбор. С исканията за промяна е изпратено и искане за разяснения относно: как изпълнителят може да се възползва от правата му дадени чрез чл. 114 от ЗОП, в случай, че до три месеца от сключване на договора не се осигури финансиране за поръчката; може ли изпълнителят да откаже изпълнение на дейности по договора, преди възложителят да му гарантира осигурено финансиране за целия предмет на договора; как и с какви документите се доказват определени критерии за подбор; основание за задържане гаранция в размер на 2% от стойността на договора за времето отнасящо се не за гаранционно поддържане, а за гаранционен срок; какъв е реда и кои са клаузите в проекта на договора, уреждащи констатирането на скрити дефекти; кои са клаузите от проекта на договор регламентиращи контрола на възложителя по време на изпълнение на договора, относно спазването на минималните изисквания от критериите за подбор; възможност за по-кратък срок за изпълнение от посоченият от възложителя; други. Възложителят не е направил промени по смисъла на чл. 179 от ЗОП, а с дадените разяснения или не е отговорил на зададените въпроси, или е въвел нови понятия и регламенти в процедурата, което е довело до изпращане на допълнено искане за разяснения. При повторните въпроси, възложителят (според мнението на екипа, работил по поръчката от страна на ЗОП ПРО) отново не е дал разяснения, отговарящи на изискванията на ЗОП. Публичната преписка на поръчката може да намерите тук.


Втората обществена поръчка разгледана на обучението е за доставка на канцеларски материали. Видът на процедурата е открита, с критерий за възлагане най-ниска цена. В срока по чл. 100 от ЗОП, възложителят е получил искане за изменение на условията в процедурата относно: минимално изискване в критериите за подбор; посочване на опции и тяхната прогнозна стойност; условията за изпълнение на поръчката и клаузи в проекта на договор относно срока за доставка; оферирана отстъпка на артикули извън ценовото предложение и предоставяне на каталози. С исканията за промяна е изпратено и искане за разяснения относно: минимални изисквания към критериите за подбор; как се контролират изисканите критерии за подбор в процеса на изпълнение на договора; различни клаузи от проекта на договор; представянето на каталози; технически спецификации за отделни артикули; размерът на гаранцията за изпълнение на договора; образецът на ценово предложение и общата цена за изпълнение на договора; други. Възложителят е направил минимални промени в отговор на нашите искания, но не по всички, които считаме за резонни и законосъобразни. Дадените разяснения също не дават ясни отговори на поставените въпроси. По така дадените разяснения и направени промени не бяха зададени допълнителни въпрос, тъй като решението за промяна беше публикувано в публичната преписка в деня в който изтича законоустановения срок за искане на разяснения. Във видеото от обучението ни може да намерите подробно информация относно начина за броене на сроковете и графикът на тази поръчка. Цялата информация за поръчката ще намерите в публичната преписка тук.


Всички гореописани действия бяха разгледани подробно на обучението, видеото от което може да гледате тук.


Ще се радваме, ако ни дадете обратна връзка тук.

Нашата анкета във връзка с предложенията за промяна на ЗОП, може да намерите тук.
Подкрепата за ЗОП ПРО е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на ЗОП ПРО и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.

27 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page