top of page
  • Снимка на автораЗОП ПРО

Обучение ЗОП ноември 2021

Актуализирано: 2.11.2023 г.

На 25.11.2021 г., се проведе единадесетото обучение на ЗОП ПРО по проект „Устойчива промяна в средата на подготовка, провеждане и изпълнение на обществени поръчки“, финансиран от Фондация „Америка за България“.


На обучението бяха разгледани възможностите на Закона за обществени поръчки (ЗОП) за пряк контрол върху процедурите – чл. 33, чл. 100 и чл. 196-198 от ЗОП. Представени бяха и промените, които ще бъдат предложени за изменение на законодателството в областта на обществените поръчки.


Като конкретни примери от практиката, показващи приложението на искане на разяснения и предложение за изменение на условията в процедурата, ЗОП ПРО представи обществена поръчка за строително ремонтни и монтажни работи на общински сгради, училища и детски градини. Видът на процедурата е публично състезание, с критерий за възлагане оптимално съотношение качество/цена. В срока по чл. 179 от ЗОП, възложителят е получил искане за изменение на условията в процедурата относно: несъответствия в различните документи относно броя на обявените обособени позиции, прогнозната стойност на поръчката и гаранцията за изпълнение; критериите за подбор; клаузите в проекта на договор, отнасящи се до сроковете на изпълнение и авансовото плащане, и други. С исканията за промяна е изпратено и искане за разяснения относно: допуска ли се сключване на договор за строителство със стопански субект, нерегистриран в ЦПРС и без сключена застраховка по чл. 171 от ЗУТ; какви са клаузите, уреждащи връщането на авансовото плащане или на процент от него, в случай на преждевременно разваляне на договора от страна на възложителя; разяснение на терминът „обективни обстоятелства“, както и условията за доказването им; документи за доказване на професионална компетентност и други. Възложителят не е направил промени по смисъла на чл. 179 от ЗОП, а с дадените разяснения или не е отговорил на зададените въпроси, или е въвел нови понятия и регламенти в процедурата, което е довело до изпращане на допълнено искане за разяснения. При повторните въпроси, възложителят (според мнението на екипа, работил по поръчката от страна на ЗОП ПРО) отново не е дал разяснения, отговарящи на изискванията на ЗОП. Публичната преписка на поръчката може да намерите тук.


Втората обществена поръчка разгледана на обучението е за доставка на консумативи и санитарни материали. Видът на процедурата е открита, с критерий за възлагане най-ниска цена по методика за оценка. В срока по чл. 100 от ЗОП, възложителят е получил искане за изменение на условията в процедурата относно: определение за сходна поръчка, различно от това за идентична; наличие на опции и тяхната прогнозна стойност; методиката за оценка на най-ниската цена; образеца на ценово предложение; параметри на отделните артикули от техническите изисквания и други. С исканията за промяна е изпратено и искане за разяснения относно: ценовите предложения на участниците и тяхната публичност и прозрачност в преписката на поръчката; прилагането на чл. 72, ал. 1 от ЗОП по така изискания образец на ценово предложение и методика за оценка; срок и време за доставка; и други. Възложителят е направил промени в отговор на нашите искания, но не по всички, които считаме за резонни и законосъобразни. Цялата информация за поръчката ще намерите в публичната преписка тук.


Всички гореописани действия бяха разгледани подробно на обучението, видеото от което може да гледате тук.


Ще се радваме, ако ни дадете обратна връзка тук.

Нашата анкета във връзка с предложенията за промяна на ЗОП, може да намерите тук.


Подкрепата за ЗОП ПРО е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на ЗОП ПРО и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.

12 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page