top of page
  • Снимка на автораЗОП ПРО

Обучение ЗОП март 2022

Актуализирано: 2.11.2023 г.

На 24.03.2022 г., се проведе третото за 2022 г. обучение на ЗОП ПРО по проект „Устойчива промяна в средата на подготовка, провеждане и изпълнение на обществени поръчки“, финансиран от Фондация „Америка за България“.


На обучението бяха разгледани възможностите на Закона за обществени поръчки (ЗОП) за пряк контрол върху процедурите – чл. 33, чл. 100 и чл. 196-198 от ЗОП. Представени бяха и промените, които сме предложили на председателя на Народното събрание и министър председателя на Р България, за изменение на законодателството в областта на обществените поръчки.


Първият пример от практиката, показващ приложението на искане на разяснения и предложение за изменение на условията в процедурата, който ЗОП ПРО представи е обществена поръчка за консервация, реставрация и експониране на недвижима културна ценност, с категория „местно значение“ - къща. Видът на процедурата е публично състезание, с критерий за възлагане оптимално съотношение качество/цена.

В срока по чл. 179 от ЗОП, възложителят е получил искане за изменение на условията в процедурата относно: методиката за оценка и показателите в нея, както и относно основания за отстраняване. С исканията за промяна е изпратено и искане за разяснения относно: методиката за оценка; гаранцията за изпълнение; финансиране на поръчката във връзка с чл. 114 от ЗОП; гаранционните срокове и др.

Възложителят е извършил промяна, но единствено по предложението за посочване на основанията за отстраняване по чл. 55 от ЗОП в обявлението. Останалите предложения не са съобразени. С дадените разяснения възложителят е направил промени (размера на гаранцията за изпълнение) и е потвърдил някои от незаконосъобразните или нецелесъобразни условия в поръчката.

Публичната преписка на поръчката може да намерите тук. Подробни коментари по поръчката от екипа на ЗОП ПРО може да намерите в линка от онлайн обучението ни тук.


Втората обществена поръчка разгледана на обучението е за доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на нова административна сграда. Редът за възлагане е чрез събиране на оферти с обява, с критерий за възлагане оптимално съотношение качество/цена. Екипът на ЗОП ПРО е предложил промени във връзка с прекомерни и ограничителни условия, като: реализиран оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката с минимален размер - двукратния размер на прогнозната стойност на поръчката и минимум 2 броя доставки; финансирането на поръчката във връзка с чл. 114 от ЗОП; разделяне на поръчката на обособени позиции и други. С исканията за промяна е изпратено и искане за разяснения относно: срокът за изпълнение на доставка и монтаж на обзавеждането; използвани неясни термини; сроковете за взимане на мерки; документи към техническото предложение; указания към техническото и ценово предложение, и други. Възложителят не е съобразил нито едно от направени предложения за промяна, а с дадените разяснения е потвърдил някои от незаконосъобразните или нецелесъобразни условия в поръчката Цялата информация за поръчката ще намерите в публичната преписка тук.


Всички гореописани действия бяха разгледани подробно на обучението, видеото от което може да гледате тук.


Ще се радваме, ако ни дадете обратна връзка тук.


Нашата анкета във връзка с предложенията за промяна на ЗОП, може да намерите тук.
Подкрепата за ЗОП ПРО е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на ЗОП ПРО и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.

12 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comentários


bottom of page