top of page
  • Снимка на автораЗОП ПРО

Обучение ЗОП май 2021

Актуализирано: 2.11.2023 г.

На 27.05.2021 г., се проведе петото поредното обучение на ЗОП ПРО по проект „Устойчива промяна в средата на подготовка, провеждане и изпълнение на обществени поръчки“, финансиран от Фондация „Америка за България“.


На обучението бяха разгледани възможностите на Закона за обществени поръчки (ЗОП) за пряк контрол върху процедурите – чл. 33, чл. 100 и чл. 196-198 от ЗОП. Представени бяха и промените, които ще бъдат предложени за изменение на законодателството в областта на обществените поръчки.


Като конкретни примери от практиката, показващи приложението на искане на разяснения и предложение за изменение на условията в процедурата, ЗОП ПРО представи обществена поръчка за избор на изпълнител за доставка и монтаж на обзавеждане на обект: детска градина. Видът на процедурата е публично състезание, с критерий за възлагане оптимално съотношение качество/цена. В срока по чл. 179, ал. 1 от ЗОП (до три дни след публикуване на обявлението за обществена поръчка), възложителят е получил искане за изменение на условията в процедурата относно: разделяне на обществената поръчка на обособени позиции; критериите за подбор; образци на документи; условия по договора; методиката за оценка; удължаване сроковете за получаване на офертите и други. Възложителят не е направил промяна на основание чл. 179, ал. 1 от ЗОП, а е дал разяснения, с които е въвел промени в условията на процедурата. След повторно искане за промяна и разяснения, възложителят е направил промяна след законоустановения срок, като е променил един от критериите за оценка и е дал отново разяснения, част от които не отговарят на разпоредбите на ЗОП. Тези действия ще бъдат разгледани на обучението през месец юни.

Цялата информация за поръчката ще намерите в публичната преписка тук.


Втората обществена поръчка разгледана на обучението е с предмет доставка на фабрично нов автомобил и гаранционното му обслужване при условията на финансов лизинг. Поръчката е събиране на оферти с обява, с критерий за възлагане е най-ниска цена.

В срока по чл. 189 от ЗОП, възложителят е получил искане за разяснение относно какво се разбира под сходни поръчки, изискването на множество дублиращи се с ЕЕДОП документи, изисквания за предоставяне на документи на хартия, проекта на договор и други. Възложителят е дал разяснение в законоустановения срок, но с тях той само потвърждава част от незаконосъобразните и утежняващи административната тежест документи и изисквания. Поръчката е прекратена, като за мотиви не са посочени нито един от повдигнатите чрез искане за разяснения въпроси, а прекратяването е мотивирано като допусната техническа грешка при посочване на прогнозната стойност на обществената поръчка. Тези мотиви, както и липсата на други, ще бъдат проследени при последващо обявяване на поръчката.

Публичната преписка на поръчката може да намерите тук.


Всички гореописани действия бяха разгледани подробно на обучението, видеото от което може да гледате тук.


Ще се радваме, ако ни дадете обратна връзка тук.

Нашата анкета във връзка с предложенията за промяна на ЗОП, може да намерите тук.Подкрепата за ЗОП ПРО е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на ЗОП ПРО и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.

26 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comentarios


bottom of page