top of page
  • Снимка на автораЗОП ПРО

Обучение ЗОП декември 2021

Актуализирано: 2.11.2023 г.

На 21.12.2021 г., се проведе последното за 2021 г. обучение на ЗОП ПРО по проект „Устойчива промяна в средата на подготовка, провеждане и изпълнение на обществени поръчки“, финансиран от Фондация „Америка за България“.


На обучението бяха разгледани възможностите на Закона за обществени поръчки (ЗОП) за пряк контрол върху процедурите – чл. 33, чл. 100 и чл. 196-198 от ЗОП. Представени бяха и промените, които ще бъдат предложени за изменение на законодателството в областта на обществените поръчки.


Първият пример от практиката, показващ приложението на искане на разяснения и предложение за изменение на условията в процедурата, ЗОП ПРО представи обществена поръчка за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на информационни табла с подсилена метална рамка за информиране на населението за качеството на атмосферния въздух. Видът на процедурата е открита процедура, с критерий за възлагане най-ниска цена. В срока по чл. 100 от ЗОП, възложителят е получил искане за изменение на условията в процедурата относно: критериите за подбор и удължаване срока за подаване на оферта. С исканията за промяна е изпратено и искане за разяснения относно: критериите за подбор и документите за доказването им; понятия като „общ професионален опит“; обхват на изискван сертификат; дефиниция за сходна поръчка; проект на договор; гаранция за авансово плащане; образците на техническо и ценово предложение; оценка на цената; и други. Възложителят не е направил промени по смисъла на чл. 100 от ЗОП, а с дадените разяснения не е отговорил на някои от зададените въпроси, а само е преповторил посоченото в документите или е потвърдил вече съществуващи неточности и неясноти от документацията. Публичната преписка на поръчката може да намерите тук.


Втората обществена поръчка разгледана на обучението е за доставка на употребяван автомобил с висока проходимост. Видът на процедурата е публично състезание, с критерий за възлагане най-ниска цена. В срока по чл. 179 от ЗОП, възложителят е получил искане за изменение на условията в процедурата относно: посочена конкретна марка автомобил; клаузи от договора, които водят до несъответствия; посочване на критериите за подбор в изискваните от ЗОП документи. С исканията за промяна е изпратено и искане за разяснения относно: минималните технически изисквания към автомобила; документи при доставка; срок на офертата; и други. Възложителят не е направил промени в отговор на нашите искания, а е дал разяснения, които потвърждават ограничителните условия на процедурата. На искане за разяснение относно изискване за изминати километри, възложителят не е дал отговор. Цялата информация за поръчката ще намерите в публичната преписка тук.


Всички гореописани действия бяха разгледани подробно на обучението, видеото от което може да гледате тук.


Ще се радваме, ако ни дадете обратна връзка тук.

Нашата анкета във връзка с предложенията за промяна на ЗОП, може да намерите тук.
Подкрепата за ЗОП ПРО е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на ЗОП ПРО и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.

11 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comentarios


bottom of page