top of page
  • Снимка на автораЗОП ПРО

Обучение ЗОП - 20 април 2022

Актуализирано: 2.11.2023 г.

На 20.04.2022 г., се проведе четвъртото за 2022 г. обучение на ЗОП ПРО по проект „Устойчива промяна в средата на подготовка, провеждане и изпълнение на обществени поръчки“, финансиран от Фондация „Америка за България“.


На обучението бяха разгледани възможностите на Закона за обществени поръчки (ЗОП) за пряк контрол върху процедурите – чл. 33, чл. 100 и чл. 196-198 от ЗОП. Представени бяха и промените, които сме предложили на председателя на Народното събрание и министър председателя на Р България, за изменение на законодателството в областта на обществените поръчки.


Първият пример от практиката, показващ приложението на искане на разяснения и предложение за изменение на условията в процедурата, който ЗОП ПРО представи е обществена поръчка за поддържане на зелени площи и декоративна растителност в обществени територии на община Костинброд. Поръчката се провежда по реда за събиране на оферти с обява, с критерий за възлагане оптимално съотношение качество/цена.

В срока по чл. 189 от ЗОП, възложителят е получил искане за изменение на условията в процедурата относно: методика за оценка; отстраняване на съществуващо несъответствие и уточняване критерия за възлагане на поръчката, съгласно разпоредбата на чл. 70 от ЗОП; образеца на договор, и други. С исканията за промяна е изпратено и искане за разяснения относно: общата цена, която участникът следва да посочи в ценовото си предложение и как следва да се съобрази, с дадените указания на възложителя; кога започва да тече срока за изпълнение на услугите; има ли осигурено финансиране за поръчката;коя и каква конкретна поръчка, с какви дейности и в какъв обем следва да се предостави график за изпълнение, диаграма на работна ръка и диаграма на механизация; документи и информация в техническото предложение; образеца на договор, и други.

Възложителят е приложил правилата на чл. 193 от ЗОП и е прекратил поръчката, но единствено по предложението за отстраняване на съществуващо несъответствие и уточняване критерия за възлагане на поръчката, съгласно разпоредбата на чл. 70 от ЗОП. Останалите предложения не са приети. С дадените разяснения възложителят е направил промени и е потвърдил някои от незаконосъобразните или нецелесъобразни условия в поръчката, а по други разясненията не отговарят на чл. 33 от ЗОП.

Публичната преписка на поръчката може да намерите тук. Подробни коментари по поръчката от екипа на ЗОП ПРО може да намерите в линка от онлайн обучението ни тук.


Втората обществена поръчка разгледана на обучението е за закупуване и доставка на биоразградими чували и кофи за разделно събиране на отпадъци от домакинствата. Редът за възлагане е чрез събиране на оферти с обява, с критерий за възлагане оптимално съотношение качество/цена.

Екипът на ЗОП ПРО е предложил промени във връзка с неосигуреното финансиране и реда за възлагане на поръчката, и други. С исканията за промяна е изпратено и искане за разяснения относно: срока на изпълнение на поръчката и срока на договора, методиката за оценка, изисквания като снимки, клаузи от проекта на договора като авансово плащане, гаранция за изпълнение, неустойки, място за съхранение, и други.

Възложителят не е съобразил нито едно от направени предложения за промяна, а с дадените разяснения е потвърдил някои от незаконосъобразните или нецелесъобразни условия в поръчката, с други е променил документацията или не отговарят на чл. 33 от ЗОП. Цялата информация за поръчката ще намерите в публичната преписка тук.


Всички гореописани действия бяха разгледани подробно на обучението, видеото от което може да гледате тук.


Ще се радваме, ако ни дадете обратна връзка тук.


Нашата анкета във връзка с предложенията за промяна на ЗОП, може да намерите тук.


Подкрепата за ЗОП ПРО е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на ЗОП ПРО и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.

9 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

コメント

コメントが読み込まれませんでした。
技術的な問題があったようです。お手数ですが、再度接続するか、ページを再読み込みしてださい。
bottom of page