top of page
  • Снимка на автораЗОП ПРО

Обучение ЗОП април 2021

Актуализирано: 2.11.2023 г.

На 28.04.2021 г., се проведе поредното обучение на ЗОП ПРО по проект „Устойчива промяна в средата на подготовка, провеждане и изпълнение на обществени поръчки“, финансиран от Фондация „Америка за България“.

На обучението бяха разгледани възможностите на Закона за обществени поръчки (ЗОП) за пряк контрол върху процедурите – чл. 33, чл. 100 и чл. 196-198 от ЗОП. Представени бяха и промените, които ще бъдат предложени за изменение на законодателството в областта на обществените поръчки.

Като конкретни примери от практиката, показващи приложението на искане на разяснения и искане за изменение на условията в процедурата, ЗОП ПРО представи обществена поръчка за поддържане и почистване на зелени площи в междублокови пространства. Видът на процедурата е открита процедура, с критерий за възлагане най-ниска цена. В срока по чл. 100, ал. 2 от ЗОП (до десет дни след публикуване на обявлението за обществена поръчка), възложителят е получил искане за изменение на условията в процедурата относно: критериите за подбор; съдържанието на образци на документи; условията по проекта на договора; начина на изчисляване на най-ниската цена и други. В срока по чл. 33 от ЗОП възложителят е получил и искания за разяснения, относно: начина на финансиране; за какъв период и какво се включва в прогнозната стойност на договора; критериите за подбор; дефиниране на сходни поръчки; сроковете за изпълнение; клаузи от проекта на договора и други. В резултат на получените предложения за промяна и искания за разяснения, възложителят е извършил промяна, като се е съобразил с повечето направени предложения, но с издаденото решение за промяна, т е той пропуснал разпоредбата на чл. 100, ал. 7 от ЗОП, съгласно която възложителят удължава сроковете за получаване на оферти, когато с промените са внесени съществени изменения в условията по обявената поръчка, които налагат промяна в офертите на участниците. Новият срок трябва да е съобразен с времето, необходимо на лицата да се запознаят и да отразят промените, но не може да е по-кратък от първоначално определения. В конкретният случай възложителят не е спазил тази разпоредба на ЗОП и въпреки извършените от него промени в критериите за подбор и въведената нова информация в повечето от документите на поръчката, срокът за подаване на оферти, не е удължен.

Цялата информация за поръчката ще намерите в публичната преписка тук.

Втората обществена поръчка разгледана на обучението е с предмет доставка на хранителни продукти. Поръчката е публично състезание, с критерий за възлагане оптимално съотношение качество/цена.

В законоустановения срок по чл. 179, ал. 1 от ЗОП, възложителят е получил искане за промяна, относно: критериите за подбор - техническите и професионални възможности; методиката за оценка; образеца на техническо предложение; клаузи в проекта на договор; посочени изисквания към отменени наредби и други.

В срока по чл. 180, ал. 1 от ЗОП, възложителят е получил и искания за разяснения, относно: критериите за подбор; клаузите в проекта на договор; образеца на техническо предложение; неясноти и неточности в образеца на ценово предложение и др.

Възложителят е направил промени и е дал разяснения, но с тях не са отстранени всички неясноти и пропуски в документите.

Публичната преписка на поръчката може да намерите тук.

Всички гореописани действия бяха разгледани подробно на обучението, видеото от което може да гледате тук.

Ще се радваме, ако ни дадете обратна връзка тук.

Нашата анкета във връзка с предложенията за промяна на ЗОП, може да намерите тук.Подкрепата за ЗОП ПРО е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на ЗОП ПРО и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.

10 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page