top of page
  • Снимка на автораЗОП ПРО

Обучение ЗОП август 2021

Актуализирано: 2.11.2023 г.

На 26.08.2021 г., се проведе осмото обучение на ЗОП ПРО по проект „Устойчива промяна в средата на подготовка, провеждане и изпълнение на обществени поръчки“, финансиран от Фондация „Америка за България“.


На обучението бяха разгледани възможностите на Закона за обществени поръчки (ЗОП) за пряк контрол върху процедурите – чл. 33, чл. 100 и чл. 196-198 от ЗОП. Представени бяха и промените, които ще бъдат предложени за изменение на законодателството в областта на обществените поръчки.


Като конкретни примери от практиката, показващи приложението на искане на разяснения и предложение за изменение на условията в процедурата, ЗОП ПРО представи обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване и обзавеждане на ДГ 30 „Радецки“. Видът на процедурата е събиране на оферти с обява, с критерий за възлагане най-ниска цена. В срока по чл. 189 от ЗОП, възложителят е получил искане за изменение на условията в процедурата относно отделяне на обособени позиции съгласно разпоредбите на ЗОП, както и искане за разяснения относно определение за сходна доставка, срок за изпълнение на поръчката, срок за отстраняване на дефекти, гаранционен срок, минимални изисквания за част от стоките, изисквания към обединения и др. Възложителят не е направил промяна (в конкретния вид процедура такава възможност не е предвидена, но както многократно сме давали пример на нашите обучения – офертата с обява може да бъде бързо прекратена, коригирана и обявена отново), а с дадените разяснения е променил документацията, като на някои от зададените въпроси дори не е дал отговори или разяснения съгласно изкисванията на ЗОП. Въпреки това, няколко дни след даденото разяснение, възложителят е прекратил процедурата, като е посочил следните мотиви: необходимост от изменения в техническата спецификация, водещи до промени в обявената количествена сметка (КС); прецизиране на списъка с артикули от КС, чрез премахване на някои от артикулите и добавяне на нови, след анализ и преценка; в срока за депозиране на искания за разяснения по условията за участие са постъпили въпроси, който изискват преразглеждане и коригиране на оповестената информация.

Този пример показва, че активното участие на бизнеса още в етапа на получаване на оферти е изключително важно и спомага за обявяването, и възлагането на законосъобразни обществени поръчки.

Цялата информация за поръчката ще намерите в публичната преписка тук.


Втората обществена поръчка разгледана на обучението е с предмет употребяван специализиран автомобил за метене на улици. Видът на процедурата е събиране на оферти с обява, с критерий за възлагане оптимално съотношение качество/цена. В срока по чл. 189 от ЗОП, възложителят е получил искане за изменение на условията в процедурата относно методиката за оценка, прекомерни и ограничителни изисквания за опит и сертификат ISO 14001:2015, дефиниция за сходни поръчки, както и искане за разяснения относно образеца на техническо предложение, дата на производство на машината, проекта на договор, изискването за снимки и др.

Възложителят не е направил промяна (в конкретния вид процедура такава възможност не е предвидена, но както многократно сме давали пример на нашите обучения – офертата с обява може да бъде бързо прекратена, коригирана и обявена отново), а с дадените разяснения е променил документацията, като на някои от зададените въпроси дори не е дал отговори или разяснения съгласно изкисванията на ЗОП. В поръчката е участвал само един участник, предложен и за изпълнител съгласно протокола на комисията.

Публичната преписка на поръчката може да намерите тук.


Всички гореописани действия бяха разгледани подробно на обучението, видеото от което може да гледате тук.

Ще се радваме, ако ни дадете обратна връзка тук.

Нашата анкета във връзка с предложенията за промяна на ЗОП, може да намерите тук.
Подкрепата за ЗОП ПРО е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на ЗОП ПРО и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.

47 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page