top of page
  • Снимка на автораЗОП ПРО

Информация за сроковете при производствата по обжалване пред КЗК по време на извънредното положение!

Актуализирано: 13.01.2021 г.


Информация във връзка със сроковете при производствата по обжалване по глава двадесет и седма от Закона за обществените поръчки , пред Комисия за защита на конкуренцията (КЗК/Комисията), в условията на извънредно положение. Сроковете спират, считано от 13.03.2020 г. доотмяната на въведеното извънредно положение. С отмяна на въведеното извънредно положение, срокът се възобновява и започва да тече занапред в останалата неизтекла към момента на спирането част.


Спират да текат:


· сроковете за обжалване на решенията на възложителите по процедури за възлагане на обществени поръчки, както и на действията и бездействията на възложители, с които се препятства достъпът или участието на лица в процедурите по Закона за обществените поръчки;


· сроковете за изпълнение на дадени от Комисия за защита на конкуренцията указания на жалбоподателя или на другите страни или участници в производствата по Закона за обществените поръчки, в т.ч срокове за отстраняване на нередовност по подадените жалби, срок за представяне на доказателства и др.;


· срокове за обжалване на постановени от председателя на Комисия за защита на конкуренцията разпореждания за отказ от образуване на производство, както и на постановени от Комисията определения и решения в производствата по Закона за обществените поръчки, пред Върховен административен съд.


Пълният текст тук: http://cpc.bg/15 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comentarios


bottom of page