top of page
  • Снимка на автораЗОП ПРО

Въпроси от практиката и техните интересни отговори от решение на КЗК и ВАС

Актуализирано: 13.01.2021 г.

Могат ли лица на възложителя, извън състава на комисията по чл. 103 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) и чл. 54, ал. 1 и чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, да присъстват на нейните публични и непублични заседания?

Любопитен отговор на този въпрос

беше даден с Решение № 444/04.06.2020 г. на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), потвърдено с Решение № 9957/21.07.2020 г. на Върховен административен съд (ВАС). Позовавайки се на тях, всеки възложител може да се възползва от възможността на всички заседания на комисията по чл. 103 от ЗОП, да присъстват лица, които не са нейни членове.

Решенията дават отговор и на въпроса законосъобразно ли е да се назначи комисия по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, няколко дни преди изтичане на срока за подаване на оферти? Съгласно цитираните решения, констатираното нарушение се явява несъществено.

И ако отговорите на тези въпроси вече касаят единствено поръчките, които се възлагат извън ЦАИС ЕОП, то следващият се отнася за всички видове възлагания.

Следва ли КЗК да разглежда становище на възложителя подадено след изтичане на срока по чл. 200, ал. 2 от ЗОП?

Съгласно влязло в сила Определение № 406 от 21.05.2020 г. на КЗК, искане за допускане на предварително изпълнение на решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител, направено след изтичане на законоустановения срок, е недопустимо и същото се оставя без разглеждане. Не такива обаче са тълкуванията на КЗК относно законоустановения срок по чл. 200, ал. 2 от ЗОП за изпращане от възложителя на становище по жалбата. Въпреки че становището и искането към него са постъпили ведно, след изтичане на законоустановения срок, КЗК допуска до разглеждане в образуваното производство становището на възложителя и представените към него доказателствата.

Решение № 444/04.06.2020 г. на КЗК, потвърдено от Решение № 9957/21.07.2020 г. на ВАС, дават интересни отговори и на други въпроси от практиката.

Оставяме решенията и изложените мотиви в тях без коментар, като всеки експерт по ЗОП, както от страна на възложителите, така и от страна на участниците, може да прецени дали и как да се позовава на тях.

Нашето мнение като експерти с дългогодишна практика по ЗОП, е че никакви действия от страна на възложителя, комисията по оценка или самите участници, не следва да оставят каквото и да е съмнение, че са спазени основните принципи на ЗОП за публичност и прозрачност, равнопоставеност и свободна конкуренция.45 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comentarios


bottom of page