top of page

С какво ви помагаме

ЗОП ПРО ООД е създадено, за да разреши Вашите проблеми при прилагането и използването на Закона за обществени поръчки. Нас ни отличава индивидуалния ни подход към всеки клиент, което е гаранция за успешно решение на възникнали казуси и устойчиво управление.

Предлагаме разнообразни експертни решения и консултантски услуги по ЗОП за възложители и участници. Нашата цел е да помогнем на клиентите ни да организират успешно процеса по управление на обществените поръчки, да повишат административния си и експертен капацитет, да изготвят законосъобразни документации и оферти.

За всеки клиент, след провеждане на работна среща и последващ анализ от наша страна, изготвяме индивидуална оферта в зависимост от потребностите и казусите.

За осъществяване на първоначална консултация и изготвяне на конкретна оферта, моля свържете се с нас на посочените телефони, имейл или Фейсбук .

Начало: About

Услуги за участници по ЗОП

Индивидуален подход

Подготовката на оферта по ЗОП е сложен процес, който следва да бъде осъществен за кратък период от време. С нашия опит и знания можем да улесним и оптимизираме този процес за Вас.

Business Meeting

Подбор и оптимизиране

 • Оптимизиране на процеса по избор за участие в обявени обществени поръчки, подготовка и подаване на оферти, сключване и изпълнение на договори;

 • Подбор на обществени поръчки с цел участие, по предварително избрани от клиента параметри;

 • Мониторинг на обществените поръчки в конкретна пазарна сфера, в т.ч. мониторинг на цените по проведени обществени поръчки, участие на конкуренти фирми, обжалвани поръчки и др.

Brainstorming

Подготовка на оферта за участие по ЗОП

 • Анализ на условията и изискванията;

 • Изготвяне на предложения за промяна в документацията;

 • Изготвяне на искания за разяснения по документацията;

 • Попълване на ЕЕДОП и изготвяне на оферта;

 • Съдействие при ползването на ЦАИС ЕОП.

Business Meeting

Участие в процеса на избор на изпълнител по обществена поръчка

 • Проследяване графика на поръчката, с цел спазване на сроковете по ЗОП и ППЗОП​;

 • Изготвяне на разяснения/обосновки по запитвания от комисията по оценка;

 • Съдействие при сключване на договори;

 • Услуги в процеса на изпълнение на договор по обществена поръчка, в т.ч. проследяване на сроковете и условията на договора, съдействие при изготвяне на документи и сключване на анекси, свързани с промени в договора.

Business Meeting

Специализирани експертни услуги и обучения

 • Предоставяне на експертни становища и решения по конкретни казуси;

 • Изготвяне на жалби пред Комисия за защита на конкуренцията и Върховен административен съд;

 • Индивидуални и групови обучения  съобразени с нуждите и изискванията на клиента.

Начало: Services

Услуги за възложители по ЗОП

Професионализъм и опит

Подготовката на документацията за провеждане на обществена поръчка изисква не само задълбочено познание на ЗОП и ППЗОП, но и съобразяване с актуалната практика на КЗК и ВАС, АОП, АДФИ, Сметна палата и ИА "Одит на средствата от Европейския съюз". Нашия опит ще Ви помогне да провеждате законосъобразни обществени поръчки, съобразени с практиката на различните държавни органи.

Taking Notes

Управление на цикъла на обществените поръчки

 • Анализ и предложения за оптимизция на процесите по управление на цикъла на обществените поръчки, в т.ч. планиране, подготовка, провеждане, сключване на договори и осъществяване на контрол;

 • Изготвяне на Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки (чл. 244 от ЗОП);

 • Съдействие при изготвянето на план-график на обществените поръчки (чл. 26 от ППЗОП).

Documents and Blurred Business Men

Подготовка на документация по ЗОП

 • Проверка и предложения за корекции на техническите изисквания с цел съответствие със ЗОП;

 • Проверка и предложения за корекции на документацията, включително условия за годност и критерии за подбор, с цел съответствие със ЗОП;

 • Изготвяне на документации за провеждане на обществени поръчки с предмет и обем по заявка на възложителя;

 • Съдействие при провеждане на електрони обществени поръчки в ЦАИС ЕОП.

Class

Специализирани експертни услуги и обучения

 • Предоставяне на експертни становища и решения по конкретни казуси;

 • Изготвяне на становища по жалби до Комисия за защита на конкуренцията и Върховен административен съд;

 • Въвеждащи и поддържащи обучения по чл. 140 от ППЗОП. 

Начало: Services

Нашия екип

Ние знаем как

ЗОП ПРО има екип от доказани експерти по ЗОП, с дългогодишен опит като ръководители в един от най-големите възложители на обществени поръчки, както и като консултанти на участници от различни бизнес области.

Сътрудничим с технически лица и специалисти в различни сфери, както и с адвокати с дългогодишен опит в процесуалното представителство пред Комисия за защита на конкуренцията и Върховен административен съд.

Нашият екип има опит не само в подготовката и провеждането на обществени поръчки, съставянето на оферти и документи за участие, но и в изготвянето на експертизи за управлението на цикъла на обществени поръчки и създаването на екипи.
Ние сме ръководили процеса по планиране, подготовка и провеждане на първите две изцяло електронни обществени поръчки в Р България (2017 г. и 2018 г.), използвайки платформата, върху която е базирана ЦАИС ЕОП.

Росица Йорданова

Росица Йорданова е дипломиран икономист обществени поръчки и магистър електроинженер, с дългогодишен опит като проектант с пълна проектантска правоспособност по част „Електро“ и като консултант осъществяващ строителен надзор по ЗУТ. Росица работи повече от 10 години като експерт обществени поръчки в най-големия секторен възложител в страната, като 3 години  е ръководител на звеното, отговарящо за методологията, планирането, подготовката и провеждането на обществени поръчки, както и за техния контрол. Под нейно ръководство е изградена изцяло нова структура на звеното, нови вътрешни правила, оптимизирани са всички процеси по прилагането на ЗОП с екип от над 50 експерти, находящи се на територията на цялата страна. Участвала е в голям брой проекти съфинансирани от Европейския съюз, както като член в комисиите за подготовка на документациите, така и като координатор по ЗОП. Росица има богат опит и като консултант в сферата на СМР, проектиране и строителен надзор.

Мила Каменова

Мила Каменова е дипломиран икономист обществени поръчки и магистър по „Стопанско управление“ и „Психология и поведение в управлението“. Работи като експерт обществени поръчки повече от 8 години в най-големия секторен възложител в страната, като 5 години е експерт по подготовката и провеждането на обществени поръчки, а след това е ръководител на звено, отговарящо за планирането, подготовката и провеждането на обществени поръчки, с повече от 15 служители и с над 400 обществени поръчки провеждани годишно. Мила е част от екипа по планиране, подготовка, провеждане и сключване на договори на първите две изцяло електронни обществени поръчки проведени в Р България (2017 г. и 2018 г.), използвайки платформата, върху която е базирана ЦАИС ЕОП.

Мила има опит в създаването и управлението на проектни екипи, изготвяне на програми за управление и контрол на процеси.

Начало: Team

За контакти

+359 889 989 361

+359 893 579 887

Thanks for submitting!

Standing Meeting
bottom of page